Pravno obvestilo

Spletno mesto www.redit.si je vzpostavljeno z namenom trženja storitev v okviru podjetja Redit d.o.o., (dolgo ime podjetja: Redit, visoko tehnološke rešitve d.o.o.), v nadaljevanju Redit d.o.o.. Vsebine spletnega mesta so informativne. Podjetje ne prevzema odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršnokoli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena zaradi uporabe objavljenih informacij. Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta bomo skušali zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletne strani brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.
Ne Redit d.o.o. ne katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani, ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala ali bila povezana z obstojem, dostopom in/ali uporabo te spletne strani in/ali informacij, ki jih ta spletna stran vsebuje, pa tudi ne za škodo, ki bi nastala zaradi nemožnosti uporabe informacij na spletni strani, in/ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode.
Upravljalec podatkov:
Redit d.o.o.
PE Vodnikova 232
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: 040 768 404 
VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
V primeru, da nam na strani redit.si ponudite katerikoli osebni podatek, bomo spoštovali vašo zasebnost.
Svetujemo vam, da pravila upravljanja z osebnimi podatki preberete v celoti, preden začnete uporabljati spletno stran redit.si.
Hramba podatkov
Osebne podatke podjetje hrani, v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe.
Podjetje hrani podatke stranke, ki so potrebni za izvedbo storitve še 5 let od izpolnitve pogodbe na pogodbeni podlagi. Podjetje osebne podatke strank hrani po poteku tega obdobja še 5 let (skupaj torej 10) v arhivu na podlagi upravičenih zakonitih interesov upravljavca, ki so: kvalitetnejše zagotavljanje storitev, lažje in hitrejše odpravljanje napak, učinkovitejše svetovanje strankam, omogočanje uveljavljanja pravic strankam, predvsem na področju garancije in jamčevalnih zahtevkov.
Podjetje navedene osebne podatke uporabi izključno in skladno z namenom, ki ga je opredelil posameznik. Podjetje se zavezuje, da osebni podatki ne bodo dostopni nepooblaščenim osebam.
Moje pravice
Podjetje skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, posamezniku zagotavlja naslednje pravice:
pravico od podjetja zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim;
pravico od podjetja pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
pravico, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
 pravico, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim;
pravico, da podjetje omeji obdelavo osebnih podatkov;
pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval podjetju, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu ali od podjetja zahteva da posreduje te podatke neposredno.
pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim.
 
Uveljavljanje navedenih pravic in pravna sredstva
Posameznik navedene pravice uveljavlja brezplačno. Podjetje lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke. Upravljavec mora o zahtevi posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanju je potrebno obvestiti posameznika, posameznik pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve pogosto ponavljajo, lahko podjetje s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka.
 
Če posameznik po prejeti odločitvi upravljavca meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri upravljavcu vloži obrazložen ugovor v roku 15 dni. Upravljavec mora o ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v 5 delovnih dneh.Če upravljavec ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka.
 
V postopku pritožbe zoper odločitev upravljavca po tem delu zakona odloča Informacijski pooblaščenec po pravilih splošnega upravnega postopka. Informacijski pooblaščenec v primerih, ki jih ni možno rešiti drugače, o pritožbi odloči z odločbo. Zoper odločbo ni dovoljena pritožba, je pa dopusten upravni spor.
 
Pogodbena obdelava osebnih podatkov
Podjetje lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba mora biti pisna ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
 
Razlaga pravil upravljanja z osebnimi podatki, ki nam jih posredujete preko teh spletnih strani:
Ko pridete na spletno stran www.redit.si (v nadaljevanju redit.si) nam vaš spletni brskalnik samodejno posreduje naslednje podatke: vaš IP-naslov, vrsto in verzijo brskalnika, iz katere spletne strani ste se povezali, kateri je vaš ponudnik internetnih storitev (ISP). Naštete podatke uporabljamo za statistično obdelavo podatkov o obiskovalcih tega spletnega mesta. Teh podatkov ne uporabljamo z namenom, da bi vas identificirali kot posameznika.
Če se odločite za registracijo na spletnem mestu redit.si, potem nam morate posredovati svoj elektronski naslov. Izmisliti si morate tudi uporabniško ime in geslo, ki ju želite uporabljati na tej strani. Te podatke uporabljamo zato, da vas identificiramo kot anonimnega enoznačnega uporabnika. S tem vam omogočimo uporabo storitve naše povezave. Vaš elektronski naslov, na vašo zahtevo, uporabimo tudi za dostavo vaših podatkov (uporabniško ime in geslo) ter za sporočila o drugih pomembnih zadevah portala. Zaradi varnosti, ob vaših uporabniških podatkih, hranimo tudi vaš(e) IP-naslove, s katerimi se prijavljate v sistem.
Spletno mesto redit.si za pravilno delovanje zahteva, da ima vaš brskalnik omogočeno uporabo piškotkov (cookies) in skriptnega jezika JavaScript. Piškotki nam omogočajo, da vas naš sistem (v primeru, da ste registriran in prijavljen uporabnik) prepozna, kot enoličnega anonimnega uporabnika. Nekateri deli spletnega mesta včasih odložijo v obiskovalčev računalnik posamezne informacije, ki jih imenujemo "Piškotki". Z njimi in nekaterimi drugimi metodami za merjenje obiska spletnih strani pridobimo informacije, kako in katere strani na spletnem mestu obiskujejo ljudje in v kakšnem številu. Ta tehnologija ne zbira osebnih podatkov o posameznem obiskovalcu strani; te informacije se nahajajo v združeni obliki. Namen te tehnologije in informacij, ki jih posreduje, je izboljšati naše spletno mesto in shranjevanje kontaktnih informacij in osebnih podatkov za kasnejše obiske našega spletnega mesta.
Kot ponudnika iskanja (občasno tudi kot ponudnika oglaševanja), uporabljamo iskalnik Google, ki osebne podatke zbira ločeno. redit.si nima dostopa do teh podatkov.
Občasno na spletnem mestu redit.si odstopimo del oglaševalskega prostora tretjim osebam oz. oglaševalskim agencijam. Te tretje osebe oz. agencije, zbirajo osebne podatke ločeno. Dostopa do teh podatkov nimamo. Svetujemo vam, da si preberete njihovo politiko varovanja osebnih podatkov na njihovih straneh.
Redit.si vsebuje veliko zunanjih povezav. Ko kliknete na katero izmed teh povezav in zapustite spletno mesto, politika zasebnosti, ki je zapisana na tej strani, ne velja več, zato ne prevzemamo odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in za vsebino teh spletnih mest.
Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali in jih ne bomo posredovali tretjim osebam, razen v primerih, ko tako zahteva zakon. Podatkov nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli tretja oseba. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne uporabljamo v druge namene.
Uporabnikom vedno natančno povemo, kako bomo uporabili podatke, ki jih vpišejo v različne obrazce na spletni strani. Vsi ti podatki pa nikoli niso dostopni tretjim osebam.
Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzamejo obiskovalci.
Vaš IP-naslov smemo uporabiti pri ugotavljanju težav s strežnikom in urejanju spletne strani.
 
PRAVILA GLEDE VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV
Spoštujemo vašo pravico do zasebnosti. Ta pravila povzemajo, katere osebne identifikacijske podatke lahko zbiramo in kako jih lahko uporabimo.
Spoštujemo veljavno zakonodajo, ki ureja področje zasebnosti in varstva osebnih podatkov. K temu smo se zavezali zaradi pomembnosti, ki jo za nas predstavlja pridobitev in ohranitev zaupanja naših zaposlenih, naših strank, poslovnih partnerjev in drugih, ki z nami delijo svoje osebne podatke.
Izraz 'osebni podatek' pomeni podatek, ki vas osebno identificira, bodisi samostojno, bodisi skupaj z drugimi podatki, s katerimi razpolagamo.
Pomembno nam je vaše soglasje: z uporabo internetne strani ali s posredovanjem osebnih podatkov, tudi podajate vaše soglasje k zbiranju, uporabi in razkritju vaših osebnih podatkov, kot je to opisano v pravilih in v katerikoli izmed izjav o varovanju zasebnosti. V kolikor ne soglašate z zbiranjem, uporabo in razkritjem vaših osebnih podatkov, kot je to opisano v pravilih ali v katerikoli izmed izjav o varovanju zasebnosti, ne uporabljajte te internetne strani.
V skladu z zakonskimi zahtevami bo podjetje ob vsakem zbiranju osebnih podatkov:
 
posredovalo pravočasno in ustrezno obvestilo o ravnanju z zbranimi podatki;
zbralo, uporabilo, razkrilo in posredovalo vaše osebne podatke samo z vašim izrecnim ali konkludentnim soglasjem, v odvisnosti od narave vaših osebnih podatkov, zakonskih zahtev in drugih dejavnikov;
zbralo vaše osebne podatke samo za določene in časovno omejene namene. Zbiramo le podatke, ki ustrezajo namenu, zaradi katerega se zbirajo in ki tega namena ne presegajo;
obdelalo vaše osebne podatke na način, skladen z začetnim namenom zbiranja ali v katerega ste naknadno privolili;
storilo vse, kar je z ekonomskega stališča moč razumno pričakovati, z namenom zagotovitve zanesljivosti vaših podatkov za predhodno določene namene. Vaši podatki bodo točni, popolni in kjer je to pomembno, ažurirani.
ne bo uporabljalo vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja brez možnosti, da to odklonite in
poskrbelo za primerne ukrepe, bodisi na podlagi pogodbe ali kako drugače, za zagotovitev ustrezne zaščite osebnih podatkov, ki se razkrijejo tretji osebi ali posredujejo v drugo državo, vključno s prenosi podatkov znotraj podjetja.
Ko dostopate na in uporabljate to internetno stran, lahko podatke o vas zberemo na tri načine: 
Podatke nam pošlje vaš internetni brskalnik
Podjetje zbira podatke, ki nam jih avtomatično pošlje vaš internetni brskalnik. Ti podatki ponavadi vključujejo IP naslov vašega ponudnika internetnih storitev, ime vašega operacijskega sistema in ime in verzijo vašega brskalnika. Katere podatke prejmemo, je odvisno od nastavitev vašega brskalnika. Prosimo, da preverite vaš brskalnik, če želite izvedeti, katere podatke vaš brskalnik pošilja oziroma kako lahko te nastavitve spremenite.
Podatki, ki jih pošilja vaš brskalnik, ne identificirajo vas osebno. Te podatke uporabimo za oblikovanje statistike, ki nam omogoča izboljšavo naših strani ter povečanje njihove kompatibilnosti s tehnologijo, ki jo uporabljajo naši internetni obiskovalci.
 
Podatke zberemo s pomočjo namestitve 'piškotka' na vaš računalnik
Podjetje lahko pridobi podatke o vas z namestitvijo označevalca ('tag') na vaš trdi disk. Ta označevalec je poznan pod imenom 'piškotek'.
Vse naše internetne strani uporabljajo začasne piškotke ('session cookie'). Začasni piškotek se uporablja za označitev vašega računalnika z računalniško oblikovanim unikatnim označevalcem, ko obiščete našo internetno stran. Začasni piškotek vas ne identificira osebno in se izbriše po tem, ko izključite brskalnik. Začasne piškotke uporabljamo zaradi zbiranja statističnih podatkov o tem, kako obiskovalci uporabljajo naše internetne strani - katere strani obiskujejo, katere povezave uporabljajo in kako dolgo se zadržijo na vsaki strani. Zaradi boljšega poznavanja interesov obiskovalcev in potrebe po izboljšanju vsebin in funkcionalnosti naših strani, te podatke (poznane kot 'clickstream data') statistično obdelamo.
V kolikor piškotkov ne želite prejemati, lahko svoj brskalnik nastavite tako, da piškotke zavrača ali pa da vas obvesti o tem, da je bil piškotek nameščen na vaš računalnik.Čeprav vam za brskanje po naši internetni strani ni potrebno sprejeti piškotkov, vam zaradi tega mogoče ne bo omogočena uporaba vseh možnosti, ki jih ponuja internetna stran, če bo vaš brskalnik zavrnil naš piškotek.
 
Podatke nam zagotovite sami zavestno in prostovoljno
Zbiramo tudi podatke, ki nam jih vi sami zavestno in prostovoljno zaupate, ko uporabljate internetno stran, kot npr. podatke, ki jih navedete ob prijavi za naročilo računalniškega servisa ali diagnostike, prejemanje elektronskih sporočil, ko izpolnite anketo, ko nam pošljete vprašanje ali ko nam pošljete svoje mnenje. V mnogih primerih bodo ti podatki osebne narave.
 
Uporaba zbranih podatkov
Te podatke uporabljamo za namene, zaradi katerih ste nam jih posredovali.Če nam na primer posredujete vaš elektronski naslov, ki ste ga navedli ob prijavi za sprejemanje elektronskih sporočil, tega uporabljamo za pošiljanje sporočil, ki ste jih zahtevali.
Podatke, ki jih zberemo na internetni strani, lahko uporabimo tudi za različne poslovne namene, kot so storitve za stranke, preprečevanje prevar, tržne raziskave, izpopolnjevanje naših izdelkov in storitev ter posredovanje informacij in ponudb (vam in vaši družbi), za katere verjamemo, da bi vas zanimale. Lahko pa tudi odstranimo vse osebne identifikacijske informacije in za historične, statistične ali znanstvene namene uporabimo le preostale informacije.
V večini primerov vas o vaši odločitvi povprašamo na strani, kjer ste navedli svoje osebne podatke.
Podjetje ne bo prodalo osebnih podatkov, zbranih na internetni strani posrednikom seznamov naslovov ('mailing list brokers'), brez vaše izrecne privolitve.
Podjetje lahko vaše osebne podatke posreduje drugim enotam podjetja. V takšnem primeru druge enote te podatke lahko uporabljajo le na način, ki je skladen s primarnim namenom zbiranja teh podatkov (ali s katerim ste se naknadno strinjali) in samo kot je dovoljeno s temi pravili ali katerokoli izmed izjav o varovanju zasebnosti in v skladu z zakonom, ki ureja področje varovanja zasebnosti in varovanja podatkov.
Podjetje lahko vaše osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, ki za podjetje opravljajo podporne storitve. Tretje osebe te podatke uporabijo le v primeru, če je to potrebno za izvedbo storitev v našem imenu, opravo katerih smo pri njih naročili in jih morajo obravnavati kot strogo zaupne.
V nekaterih primerih lahko podjetje vaše osebne podatke posreduje tudi našim poslovnim partnerjem, s katerimi sodelujemo z namenom zagotavljanja produktov in storitev našim strankam. V takih primerih bomo zahtevali od poslovnih partnerjev, da uporabljajo posredovane osebne podatke le na način, ki je skladen z namenom zbiranja teh podatkov (ali s katerim ste se naknadno strinjali) in na način, dovoljen s pravili, izjavami o varovanju zasebnosti ter vsemi zakoni, ki urejajo področje zasebnosti in varovanja podatkov.
V redkih primerih lahko podjetje vaše podatke deli ali posreduje tudi tretjim osebam. Na primer, če ste to sami zahtevali, če to nalagajo zakonske določbe ali sodna odločba, če je potrebno raziskati kaznivo dejanje, kot npr. krajo identitete, v povezavi s prodajo, nakupom, združitvijo, reorganizacijo, likvidacijo ali razdružitvijo podjetja ali poslovne enote in v podobnih okoliščinah. V primeru nastopa takšnih okoliščin, bomo sprejeli ustrezne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov.
 
Ta internetna stran primarno ni namenjena uporabnikom mlajšim od 13 let. Na svojih internetnih straneh zavedno ne pridobiva (ali poskuša pridobiti) osebnih podatkov od ali o otrocih namerno, razen, če je to dovoljeno z ustreznim zakonom. V kolikor je vaš otrok posredoval osebne podatke in želite, da se ti zbrišejo iz naših baz, lahko to storite preko povezave do povratne informacije, ki se nahaja na internetni strani ali nam pišete na naslov.
 
Spremembe Pravil in naših izjav o varovanju osebnih podatkov
Podjetje si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pravila brez predhodnega obvestila, z objavo novih in popravljenih pravil, obenem si pridržuje tudi pravico, da kadarkoli spremeni izjave o varovanju zasebnosti brez predhodnega obvestila, z objavo sprememb na internetni strani.Če pride do spremembe pravil ali katerekoli izjave o varovanju zasebnosti, se bodo spremembe nanašale le na osebne podatke, ki jih bomo zbrali po objavi spremenjenih pravil ali izjav na relevantni internetni strani.
 
Pravilnik je bil zadnjič revidiran 20. januar 2019.